Statut

STATUT
Fundacji EUROPEUM – Edukacja Europejska

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „EUROPEUM – Edukacja Europejska" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Hannę Mazurkiewicz
Jerzego Mazurkiewicza

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra Garusa w kancelarii notarialnej we Wrocławiu pl. Powstańców Śląskich 17 lok. 217, w dniu 13.08.2010 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

2. Fundacja ma osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

4. Fundacja może używać nazwy skróconej Fundacja EUROPEUM.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw edukacji.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie w kraju i zagranicą.

Cele i zasady działania Fundacji.

§ 7

Celami Fundacji są:

1. działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy regionów w Europie

2. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki, nauki, edukacji, oświaty i wychowania

3. działanie na rzecz rozwoju sportu, turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku

4. kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

5. działanie na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego, w tym przygotowania młodzieży do wymogów europejskiego rynku pracy

6. upowszechnianie postaw i działań proekologicznych

7. kształtowanie postaw patriotycznych, pielęgnowanie tradycji narodowych, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

8. wspieranie działalności organizacji i instytucji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska, dobroczynności, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie i wspieranie projektów międzynarodowych w zakresie wymiany, spotkań, współpracy (w tym regionalnej), wolontariatu, szkoleń, staży i innych skierowanych do dzieci i młodzieży

2. organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju i zagranicą

3. organizowanie i wspieranie projektów w zakresie kształcenia zawodowego rozszerzających kwalifikacje i przygotowujących młodzież do uczestniczenia w europejskim rynku pracy

4. organizowanie i wspieranie działań upowszechniających naukę języków obcych, w tym wczesnego nauczania języków

5. realizację projektów wspierających uzdolnienia dzieci i młodzieży

6. realizację projektów skierowanych do dzieci i młodzieży z dysfunkcjami

7. organizowanie i realizację projektów międzynarodowych i krajowych skierowanych do kadry edukacyjnej podnoszących kwalifikacje, umożliwiających wymianę doświadczeń oraz promujących wymianę międzynarodową i uczenie się przez całe życie

8. organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, sympozjów oraz innych form służących propagowaniu międzynarodowej wymiany i współpracy dzieci i młodzieży oraz wskazujących źródła i sposoby finansowania międzynarodowych projektów

9. organizowanie i wspieranie imprez i projektów o charakterze sportowym, turystycznym i krajoznawczym

10. organizacja projektów promujących zdrowy tryb życia

11. realizację i wspieranie projektów upowszechniających kulturę i sztukę

12. organizowanie i wspieranie projektów promujących postawę proekologiczną

13. organizowanie i wspieranie działań skierowanych do środowisk zagrożonych marginalizacją oraz mniejszości narodowych

14. realizacja projektów kształtujących postawę patriotyczną, upowszechniających tradycje narodowe, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej

15. promowanie Rzeczpospolitej Polskiej zagranicą

16. wspieranie inicjatyw związanych z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego

17. prowadzenie działalności wydawniczej

18. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

19. współpracę z instytucjami związanymi z edukacją, kulturą, sportem i turystyką

20. współpracę z Polonią

§ 9

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 10

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

Majątek i dochody Fundacji.

§ 11

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.000 zł (dwa tysiące złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

1. darowizn, spadków, zapisów,

2. dotacji i subwencji oraz grantów,

3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

4. dochodów z majątku Fundacji,

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji.

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu i członków Zarządu, jednak nie więcej niż trzech osób.

2. Zarząd Fundacji powoływany jest uchwałą Fundatorów. Wszelkie zmiany Zarządu wymagają każdorazowo stosownej uchwały Fundatorów.

3. Fundatorzy mogą zasiadać w Zarządzie Fundacji.

4. Członkowie Zarządu Fundacji oraz jej Pełnomocnicy mają prawo do wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz otrzymywania nagród okolicznościowych. Poza tym mają prawo do otrzymywania zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z pracą w Zarządzie w tym kosztów podróży.

5. Wynagrodzenie członków Zarządu określają Fundatorzy stosowną uchwałą.6. Wynagrodzenie Pełnomocników określa Zarząd stosowną uchwałą z zastrzeżeniem §17 pkt.2

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b. uchwalanie regulaminów,

c. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

d. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji oraz grantów

f. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

4. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

5. Zarząd może powoływać Pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

6. Pełnomocnicy mają obowiązek bieżącego informowania Zarządu Fundacji o zakresie i stanie prowadzonych działań.

Sposób Reprezentacji

§ 16

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji.

2. W sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.

Zmiana Statutu

§ 17

1. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy za zgodą Zarządu Fundacji.

2. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną fundacją.

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Fundatorów.

Likwidacja Fundacji.

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Decyzję o likwidacji podejmują Fundatorzy w drodze jednomyślnej uchwały. 3. Likwidatorów Fundacji powołują i odwołują Fundatorzy.

§ 20

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatorów na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

Postanowienia końcowe

§ 21

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

Wrocław, 15 sierpnia 2010 r.