"Edukacja nie jest tym co robi nauczyciel, lecz naturalnym
procesem zachodzącym w istocie ludzkiej"

Maria Montessori

O metodzie

Prezentacja materiału rozwojowego ma miejsce głównie podczas indywidualnych zajęć z dzieckiem. Dzieci pracują z materiałem podczas trzygodzinnej pracy własnej. Mogą wtedy dowolnie wybierać interesujące ich w danym momencie pomoce dydaktyczne i pracować z nimi tak długo, jak tego potrzebują.

temat dnia dyniaProwadzone są również zajęcia grupowe - każdego dnia w kręgu jest czas na to, aby omówić bieżące zagadnienia, przybliżyć dzieciom tematy związane z ważnymi wydarzeniami, jest to również czas na wprowadzanie nowych pojęć, obowiązujących zasad i norm społecznych.

 

lekcja ciszy

Charakterystyczne dla placówek montessoriańskich są „lekcje ciszy", które ułatwiają nie tylko lepsze  skupienie, bardziej efektywną pracę, ale pozwalają dziecku na odkrycie swojego wnętrza. Służą temu między innymi krótkie ćwiczenia, oparte na wykonywaniu różnorodnych czynności bez wypowiadania słów.

Szczególnie ważna dla wszechstronnego rozwoju dziecka jest bliska współpraca rodziców i przedszkola/ szkoły. Powinna istnieć korelacja między środowiskiem domowym i przedszkolnym, aby nie zaburzać porządku w rozumieniu przez dziecko obowiązujących zasad.

System pedagogiki Marii Montessori stwarza warunki do optymalnego rozwoju każdego dziecka. System ten to jeden z najlepszych przykładów zindywidualizowanego kształcenia. Jest on skoncentrowany na dziecku i uczeniu się, a nie na szkole i nauczaniu.
W myśl zasady „pomóż mi samemu to zrobić" dzieci samodzielnie, poprzez wykorzystanie materiału rozwojowego i eksperymentowanie zdobywają wiedzę i doświadczenie. W metodzie Montessori chodzi o to, aby pomóc dziecku w rozwijaniu jego osobowości, uzdolnień i umiejętności, aby w przyszłości mogło samodzielnie dokonywać wyborów i decydować o swoim życiu.
Pedagogika Marii Montessori ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój dzieci, pozwala zachować niepowtarzalną indywidualność każdego dziecka, wzmacnia poczucie własnej wartości, kształtuje samodzielność, aktywność, kreatywność, odpowiedzialność, otwartość i tolerancyjność wobec otaczającego świata.

Opracowała:
Hanna Mazurkiewicz